SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

 
   

Thông tin liên hệ của  cán bộ, công chức có thẩm quyền

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Bế Văn Hùng

Trưởng Ban

Ban Dân tộc

3853.591

hungbv@caobang.gov.vn

2

Đào Văn Mái

Phó Trương Ban

Ban Dân tộc

3857.423

maidv@caobang.gov.vn

3

Hoàng Lê Kỷ

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

3758.969

kyhl@caobang.gov.vn

 

Văn phòng Ban

vpbandantoc@caobang.gov.vn

4

Ma Kim Bang

Chánh Văn phòng

Văn phòng

3857.441

bangmk@caobang.gov.vn

5

Lê Thị Hằng

Phó chánh Văn phòng

Văn phòng

3857.513

hanglt.bdt@caobang.gov.vn

 

Thanh tra Ban

thanhtrabandantoc@caobang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thụ

Chánh Thanh Tra

Thanh tra ban

3950.441

thunv.bdt@caobang.gov.vn

7

Đào Thị Thúy

Phó Chánh Thanh Tra

Thanh tra ban

3950.441

thuydt.bdt@caobang.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

khthbandantoc@caobang.gov.vn

8

Nông Quốc Khôi

Trưởng phòng

Kế hoạch Tổng hợp

3951.323

khoinq.bdt@caobang.gov.vn

9

Đặng Hùng Thụy

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tổng hợp

3950.422

thuydh.bdt@caobang.gov.vn

 

Phòng Chính sách - Dân tộc

chinhsachdantoc@caobang.gov.vn

10

Nông Thị Huệ

Trưởng phòng

Chính sách Dân tộc

3857.523

huent.bdt@caobang.gov.vn

11

Hầu Văn Khánh

Phó Trưởng phòng

Chính sách Dân tộc

 

khanhhv.bdt@caobang.gov.vn

 

Phòng Tuyên truyền và địa bàn

ttdbbandantoc@caobang.gov.vn

12

Nông Quốc Toản

Trưởng phòng

Tuyên truyền và Địa bàn

3881.336

toannq.bdt@caobang.gov.vn