Chức năng nhiệm vụ của cơ quan và nhiệm vụ đảm nhiệm của từng lãnh đạo

* Vị trí và chức năng của Ban Dân tộc:

- Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Uỷ ban Dân tộc.

*Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Dân tộc:

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc và nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao:
b) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Ban theo quy định của pháp luật:
c) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt: thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đầu tư phát triển - kinh tế xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống, mô hình thí điểm cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác Iiên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc ở vùng dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và công chức được bố trí làm công tác dân tộc đối với các huyện chưa đủ điều kiện thành lập Phòng Dân tộc và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc xem xét trình và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án do các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương.
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

14. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo hướng dẫn chung của Ủy ban Dân tộc và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu ngạch công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị:
1. Đồng chí Bế Văn Hùng, Trưởng ban:
Quản lý chỉ đạo chung về các hoạt động của Ban Dân tộc, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Là chủ tài khoản của cơ quan. Chỉ đạo các phòng thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án về công tác dân tộc.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tình thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đầu tư phát triển - kinh tế xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống, mô hình thí điểm cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo.
- Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh.
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật
- Chỉ đạo nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của cơ quan.
- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tiếp nhận những kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc.
- Tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án do các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện công tác phối hợp với các sở, Ban ngành liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc
- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo hướng dẫn chung của Ủy ban Dân tộc và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc.
- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phân định khu vực; rà soát các xã hoàn thành chương trình 135.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các Ban chỉ đạo:
+ Thực hiện phát triển nông, lâm nghiệp.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
+ An ninh quốc phòng.
+ Quản lý tài nguyên đất.
+ Đào tạo nhân lực tỉnh Cao Bằng.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách phòng Kế hoạch – Tổng hợp.
2. Đồng chí Cam Thị Nhung, Phó trưởng ban
Giúp trưởng ban chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, Ban Dân tộc. Khi được ủy quyền của Trưởng ban, ký thay Trưởng ban làm chủ tài khoản; được ủy quyền ký các văn bản của ngành, thực hiện các công việc như sau:
- Kiểm tra, kiểm soát kế hoạch cải cách hành chính, công khai các loại thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.
- Quản lý, Kiểm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan.
- Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; dự toán thu, chi ngân sách, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước.
- Chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung xây dựng đề án, vị trí việc làm.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng các phòng nghiệp vụ.
- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.
- Chỉ đạo kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ.
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế -xã hội các xã đặc biệt khó khăn(CT135)
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện chính sách cho vay tín dụng ưu đãi hộ DTTS ĐBKK
- Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 – 2008; chỉ đạo các hoạt động của Trang thông tin điện tử, hiện đại hóa nền hành chính công.
- Chỉ đạo xây dựng Đề án chính sách giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, thực hiện chính sách hỗ trợ bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc.
- Tham gia các Ban chỉ đạo:
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
+ Nghị quyết 30 a.
+ Đề án bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Cao Bằng.
+ Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin truyền thông và sự tham gia của nhóm dân tộc thiểu số.
+ Quyền địa phương ở cấp xã tỉnh Cao Bằng.
+ Thực hiện QĐ 1956/QĐ-TTg .
+ Kinh doanh với người nghèo.
+ Chương trình xây dựng nông thôn mới.
+ Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội.
+ Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.
+ BCĐ kinh tế tập thể tỉnh.
+ Ban chỉ đạo công tác Thanh niên của tỉnh.
+ Ban chấp hành của Hội người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao nhiệm vụ.
3. Đồng chí Đào Văn Mái, Phó trưởng ban.
Giúp Trưởng ban chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của Thanh tra, Ban Dân tộc; công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí; được ủy quyền ký các văn bản của ngành, các công việc cụ thể như sau:
- Chỉ đạo Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tham gia, thực hiện thanh tra các chính sách dân tộc.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân lĩnh vực công tác dân tộc
- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, thực hiện công tác tư pháp, pháp chế của Ban
- Tham gia các cuộc thanh tra các chính sách dân tộc
- Tham gia các ban chỉ đạo:
+ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
+ Công tác tôn giáo tỉnh Cao Bằng.
+ Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tỉnh Cao Bằng.
+ Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2012.
- Phụ trách công tác quân sự, an ninh, phòng chống cháy nổ cơ quan.
- Phụ trách công tác dân vận chính quyền của ngành.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao nhiệm vụ.
4. Đồng chí Hoàng Lê Kỷ, Phó trưởng ban
Giúp trưởng ban chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động liên quan đến Phòng chính sách Dân tộc; Phòng Tuyên truyền và Địa bàn; được ủy quyền ký các văn bản của ngành, các công việc cụ thể như sau:
- Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh.
- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn.
- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số.
- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chính sách Theo Quyết định: 102, 18, 59, 54 của thủ tưởng Chính phủ.
- Chỉ đạo, tham mưu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng.
- Chỉ đạo Xây dựng kế hoạch, tham gia công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án tăng cường công tác truyền thông, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình vùng dân tộc thiểu số, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc ở các địa phương, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tham gia các Ban chỉ đạo:
+ Khám chữa bệnh cho người nghèo.
+ Ban công tác người cao tuổi.
+ Công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao nhiệm vụ