Phòng dân tộc các huyện

DANH SÁCH

CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại  Email 
Cố định Di động  
I Bảo Lạc        
1 Lữ Văn Đạt Phó trưởng phòng   01273 366 188 datluvp@gmail.com
2 Tô Thị Mai Chuyên viên   0916137174 tomaidantocbl@gmai.com
II Hạ Lang   02063 830 062    
1 Hoàng Thái Sơn Trưởng phòng   0985 433 164 hoangthaison64@gmail.com
2 Nông Thị Cải Cán sự   0945 978 463  
III Trùng Khánh       phongdantoc.tk@gmail.com
1 Mã Bế Dương Trưởng phòng 02063 826 225 0972 257 164  
        01248 686 759  
2 Hoàng Thị Trang Phó Trưởng phòng 02063 827 299 0976 028 491  
3 Thạch Thị Yên Chuyên viên   0919 751 221  
IV Thông Nông   02063 875 392   pdtthongnong@gmail.com
1 Hứa Văn Thánh Trưởng phòng   01674 167 392  
2 Mã Đức Tuấn Phó Trưởng phòng   0977 149 343  
3 Đặng Thị Lưu Chuyên viên   0987 639 879  
V Hòa An   02062 214 932   phongdantochoaan@gmail.com
1 Lý Minh Sơn Trưởng phòng 0988 983 920 0912 141 343   
2 Nguyễn Thị Thi Chuyên viên 0984 096 888    
           
VI Nguyên Bình   02063 872 125   phongdantocnb@gmail.com
1 Ma Khương Duy Trưởng phòng   0916 549 188  
2 Mã Tự Lập Chuyên viên   0986 532 129  
3 Vương Thúy Nga Chuyên viên   0912 985 784  
VII Quảng Uyên   02063 821 689    
1 Nông Đức Thuận Phó Trưởng phòng   0989 977 879 longthuancb@gmail.com
2 Đinh Ngọc Tuyên Chuyên viên   01654 958 299  
VIII Trà Lĩnh   02063 880 135   phongdantoctl@gmail.com
1 Đàm Văn Thành Phó Trưởng phòng   0988 396 566  
2 Sầm Thị Chăn Chuyên viên   0984 587 268  
3 Nông Văn Thượng Trưởng phòng   0912 533 135  
IX Hà Quảng   02063 862 876   phongdantochq@gmail.com
1 Nguyễn Thị Khoa Trưởng phòng   0986 968 055  
2 Nông Thị Hậu Chuyên viên   01666 763 189  
3 Chu Văn Thắng Chuyên viên   01652 327 689  
X Thạch An   02063 840 304    
1 Nguyễn Ngọc Tú Trưởng phòng   0919 497 565 nguyenngoctuta@gmail.com
2 Tô Quang Bằng Phó Trưởng phòng   01656 284 524  
3 Nông Thị Hòa Chuyên viên   0945 686 639  
XI Thành phố Cao Bằng        
1 Lê Kim Duyên Chuyên viên   0983 686 543  
XII Phục Hòa   02063 822 560   phongdantocphcb@gmail.com
1 Đàm Thị Yến Trưởng Phòng   0912 529 324  
2 Nông Thị Yến Chuyên viên   0983 333 675  
3 Nguyễn Thị Liễu Chuyên viên   0915 778 685  
XIII Bảo Lâm   02063 885 669    
1 Phan Văn Mạch  Trưởng phòng    1246880774.  0988851027. phanmachbl@gmail.com
2 Hoàng Văn Đàm Phó Trưởng phòng   0916 893 123  
3 Hoàng Thị Phượng  Cán sự    0947 334 309 hoangphuongmaibl@gmail.com