Giới thiệu 02 gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền nhân dịp 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc