ỦY BAN DÂN TỘC KIỂM TRA TỈNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 2086/QĐ-TTg TẠI TỈNH CAO BẰNG

Từ ngày 8 đến 10 tháng 7, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Ma Thế Luận, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương I đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo nội dung Đề án, tỉnh Cao Bằng có dân tộc Lô Lô thuộc nhóm dân tộc được hỗ trợ theo Đề án (nhóm dân tộc có dân số dưới 10.000 người) với các nội dung và giải pháp chủ yếu như: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tấng các thôn bản; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần; đào tạo, sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chín trị cơ sở; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hiện hành về giáo dục, y tế…

Đồng bào dân tộc Lô Lô ở Cao Bằng có 674 hộ, với 3.472 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm vùng cao, thuộc 04 xã đặc biệt khó khăn của 02 huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm. Do sinh sống tại các vùng có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên khó khăn và khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là làm nương rẫy (trồng lúa, ngô) nên đời sống của đồng bào dân tộc Lô Lô còn hết sức khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (74,03%), diện tích đất canh tác nông lâm nghiệp rất ít (bình quân 750 m2/người), tỷ lệ các hộ được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn thấp như: sử dụng điện (50,6%), nước sinh hoạt (29,5%), nhà tiêu hợp vệ sinh (30,9%), trình độ dân trí còn thấp, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn hạn chế, tỷ lệ chết ở trẻ em còn cao.

Qua công tác kiểm tra việc thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh. Đoàn công tác đánh giá cao việc nỗ lực thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả ban đầu, tuy nhiên đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: cách tổ chức vẫn thực hiện theo mô hình cũ, cần có sự sáng tạo hơn trong quá trình thực hiện; chưa tranh thủ, vận động được những người có trình độ của dân tộc Lô Lô vào việc thực hiện phát triển sản xuất, bảo tồn văn hóa; công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp còn hạn chế; chưa linh động trong sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp…, đoàn cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện chính sách đạt hiệu quả cao nhất./.

Nông Quốc Toản, Văn phòng - Chính sách, BDT.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm tra tại cơ sở:

(Đoàn công tác kiểm tra tại xóm Khau Cà, huyện Bảo Lạc)

(Đoàn công tác trao đổi với người dân)

(Đoàn công tác làm việc tại huyện Bảo Lâm).

Các tin khác